Riksrevisionens rapport om regeringens skatteutgiftsredovisning. Skr. 2017/18:27
Finansdepartementet

Riksrevisionens rapport om regeringens skatteutgiftsredovisning. Skr. 2017/18:27

10800

108 kr (exkl. moms)

Riksrevisionen har granskat regeringens skatteutgiftsredovisning. Riksrevisionen motiverar granskningen med att skatteutgifter uppgår till stora belopp och att riksdagen har uttalat att redovisningen av skatteutgifter ska gå i en riktning som innebär att de kan prövas på samma sätt som utgifter på anslag.

Riksrevisionen drar tre övergripande slutsatser av granskningen.
  • Den första är att redovisningen av nya skatteutgifter i huvudsak är i linje med granskningens bedömningsgrunder.
  • Den andra är att det finns utrymme att förtydliga jämförelsenormen.
  • Därtill drar Riksrevisionen slutsatsen att redovisningen av skatteutgifter inte lever upp till de uttalanden somriksdagen och regeringen har gjort om att skatteutgifter bör kunna prövas på motsvarande sätt som utgifter på anslag.

Regeringen avser att i större utsträckning förtydliga och förklara väsentliga förändringar av skatteutgiftsprognoserna i förhållande till tidigare prognoser, vilket också är relevant för att följa hur skatteutgifterna utvecklas i förhållande till de mål som riksdagen har beslutat. Regeringen prövar löpande både nya och existerande skatteutgifter mot de skattepolitiska riktlinjerna inom ramen för budgetarbetet.

I och med denna redovisning anser regeringen att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad
Tryckt upplaga: