Riksrevisionens rapport om räkenskapssammandragets tillförlitlighet. Skr. 2018/19:20
Finansdepartementet

Riksrevisionens rapport om räkenskapssammandragets tillförlitlighet. Skr. 2018/19:20

12000

120 kr (exkl. moms)

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser som Riksrevisionen har gjort i rapporten Räkenskapssammandraget – är resultat- och balansräkningen tillförlitlig? (RiR 2018:23).Regeringen anser att Riksrevisionens rapport kan utgöra ett värdefullt underlag i Statistiska centralbyråns (SCB) arbete med att validera källdata för sina statistikprodukter. En ny lag om kommunal bokföring och redovisning träder i kraft den 1 januari 2019. Regeringen bedömde i propositionen "En ändamålsenlig kommunal bokföring och redovisning" (best.nr se längre ned) att lagen kommer leda till en mer välfungerande kommunal bokföring samt en mer rättvisande redovisning. Dessutom bedrivs ett arbete av SCB i samråd med viktiga användare av myndighetens statistik för att se över uppgiftslämnandet till statistiken. I detta arbete har flera av de frågor som Riksrevisionen uppmärksammat aktualiserats.Mot denna bakgrund avser regeringen för närvarande inte vidta någon åtgärd med anledning av Riksrevisionens iakttagelser. Det finns dock skäl att fortsätta följa utvecklingen av räkenskapssammandraget och vid behov vidta ytterligare åtgärder i syfte att säkerställa att uppgifterna där är tillförlitliga och transparenta.
Produktdetaljer: