Riksrevisionens rapport om räkenskapssammandraget som underlag för kommunjämförelser. Skr. 2017/18:293
Finansdepartementet

Riksrevisionens rapport om räkenskapssammandraget som underlag för kommunjämförelser. Skr. 2017/18:293

10800

108 kr (exkl. moms)

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser som Riksrevisionen har gjort i rapporten Räkenskapssammandraget som underlag för kommunjämförelser – är kostnadsmåtten tillförlitliga? (RiR 2018:7).

Regeringen instämmer i Riksrevisionens bedömning att kommunernasvalfrihet att fördela gemensamma kostnader på olika organisatoriskanivåer gör att det finns en viss osäkerhet i jämförbarheten mellankommunernas kostnadsuppgifter för olika verksamheter i det årligaräkenskapssammandraget.

Statistiska centralbyrån (SCB) svarar för insamlingen av uppgifter omkommunernas och landstingens ekonomi, bl.a. genom räkenskapssammandraget. SCB har fått i uppdrag att samråda med viktiga användare innan väsentliga förändringar av statistikens innehåll och omfattning genomförs. Myndigheten väger användarnas önskemål mot den ökade produktionskostnaden och bördan av att lämna uppgifter som förändringen innebär.
Tryckt upplaga: