Riksrevisionens rapport om karrärstegsreformen och lärarlönelyftet. Skr. 2017/18:84
Utbildningsdepartementet

Riksrevisionens rapport om karrärstegsreformen och lärarlönelyftet. Skr. 2017/18:84

10800

108 kr (exkl. moms)

Innehåller regeringens bedömningar med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport Karriärstegsreformen och Lärarlönelyftet (RiR 2017:18). Riksrevisionens övergripande bedömning är att granskningen visar att regeringens lönemässiga målsättningar med reformerna till stor del har uppnåtts hittills men att det skett till priset av ett försämrat arbetsklimat bland lärarna.Regeringen instämmer i iakttagelser om att lärarnas löner har ökat till följd av lärarlönelyftet men noterar, som Riksrevisionens också påtalat, att reformen inledningsvis även kan ha skapat en viss uppdelning inom lärarkåren. Däremot gör regeringen en annan bedömning än Riksrevisionen om vilka åtgärder som bör vidtas för att öka reformernas legitimitet och skapa en tydligare styrning.