Riksrevisionens rapport om granskningen av skrivelsen Årsredovisning för staten 2015. Skr. 2016/17:36
Finansdepartementet

Riksrevisionens rapport om granskningen av skrivelsen Årsredovisning för staten 2015. Skr. 2016/17:36

7600

76 kr

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser och rekommendationer som Riksrevisionen har redovisat i rapporten "Granskning av Årsredovisning för staten 2015" (RiR 2016:6). I rapporten har Riksrevisionen rekommenderat regeringen att, bl.a. med anledning av den höjning av nivån på utgiftstaket för 2015 som riksdagen beslutat om, förklara om och hur utgiftstaket fortfarande kan ses som en stöttepelare till överskottsmålet.Myndigheten har även pekat på två områden där redovisningen i årsredovisningen för staten kan förbättras. Regeringen instämmer i Riksrevisionens bedömning att det är möjligt att göra årsredovisningen för staten tydligare i vissa avseenden. Regeringen avser därför att, inom ramen för bestämmelserna i budgetlagen (2011:203), fortsätta arbetet med att göra årsredovisningen tydligare och mer transparent.
Produktdetaljer: