Riksrevisionens rapport om förutsägbarhet och långsiktighet inom biståndet. Skr. 2016/17:64
Utrikesdepartementet

Riksrevisionens rapport om förutsägbarhet och långsiktighet inom biståndet. Skr. 2016/17:64

10800

108 kr (exkl. moms)

Riksrevisionen har granskat om regeringen, Utrikesdepartementet och Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) planerar biståndsverksamheten på ett långsiktigt och förutsägbart sätt.

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser och vilka åtgärder som vidtagits eller planeras med anledning av Riksrevisionens rekommendationer i granskningsrapporten.
Tryckt upplaga: