Riksrevisionens rapport om effekter av Arbetsförmedlingens Förberedande och orienterande utbildning. Skr. 2017/18:76
Arbetsmarknadsdepartementet

Riksrevisionens rapport om effekter av Arbetsförmedlingens Förberedande och orienterande utbildning. Skr. 2017/18:76

14400

144 kr (exkl. moms)

Granskningen visar att:
  • deltagare i förberedande och orienterande utbildning får lägre arbetsinkomster jämfört med andra arbetslösa och att det finns stora skillnader i effekt mellan olika inriktningar,
  • effekten av att delta i förberedande och orienterande utbildning är bättre för utomeuropeiskt födda och dem som högst har en förgymnasial utbildning,
  • arbetssökande deltar i olika kedjor av insatser och att en ökad kunskap om effekten av olika kombinationer av insatser kan bidra till att förbättra effekterna av insatserna och därmed också effektiviteten.
    Riksrevisionen rekommenderar vidare att Arbetsförmedlingen ska bidra till att öka kunskapen om effekter av olika kedjor av insatser samt att på ett tydligare och mer transparent sätt i återrapporteringar redovisa kostnader för förberedande och orienterande utbildning.
Tryckt upplaga: