Riksrevisionens rapport om den officiella statistiken. Skr. 2014/15:141
Finansdepartementet

Riksrevisionens rapport om den officiella statistiken. Skr. 2014/15:141

14400

144 kr (exkl. moms)

Redovisar regeringens bedömning av de iakttagelser som Riksrevisionen har gjort, och de rekommendationer som myndigheten lämnat, i rapporten Den officiella statistiken – en rättvisande bild av samhällsutvecklingen? (RiR 2015:3).

Regeringen instämmer i delar av det som Riksrevisionen framhållit avseende behovet av förändringar i Rådet för den officiella statistikenoch samordningen av statistiksystemet. Regeringen avser bl.a. att se över förordningen (2007:762) med instruktion för Statistiska centralbyrån och i det sammanhanget beakta vad Riksrevisionen anfört..

Regeringen är dock inte beredd att inrätta en särskild funktion för att granska och utvärdera kvaliteten i den officiella statistiken, eller utreda tänkbara statliga alternativ för att påverka bortfallsutvecklingen i statistiska undersökningar riktade till individer och hushåll, vilket Riksrevisionen rekommenderat.
Produktdetaljer: