Riksrevisionens rapport om bistånd genom internationella organisationer. Skr. 2014/15:92.
Utrikesdepartementet

Riksrevisionens rapport om bistånd genom internationella organisationer. Skr. 2014/15:92.

14400

144 kr (exkl. moms)

Riksrevisionen har granskat regeringens och Utrikesdepartementets hantering av det multilaterala utvecklingssamarbetet. Granskningen har redovisats i rapporten Bistånd genom internationella organisationer - UD:s hantering av det multilaterala utvecklingssamarbetet (RiR 2014:24).Syftet har varit att granska om regeringen har skapat förutsättningar för ett effektivt och resultatinriktat svenskt engagemang i det multilaterala utvecklingssamarbetet, med god hushållning av statens medel.I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens iakttagelser och vilka åtgärder som vidtagits eller planeras med anledning av Riksrevisionens rekommendationer i granskningsrapporten. I och med denna skrivelse anser regeringen att granskningsrapporten är slutbehandlad.