Riksrevisionens rapport om att hantera ett komplicerat skattesystem. Skr. 2016/17:81
Finansdepartementet

Riksrevisionens rapport om att hantera ett komplicerat skattesystem. Skr. 2016/17:81

10800

108 kr (exkl. moms)

Riksrevisionen har granskat hur Skatteverket och regeringen arbetar för att hantera den komplexitet i skattesystemet som berör företagen.

Riksrevisionens slutsats är att Skatteverket arbetar på ett effektivt sätt för att tillgodose företagens behov av vägledning, men att det finns utrymme för vissa förbättringar samt att regeringens regelförenklingsarbete sker i låg takt och att de förändringar som föreslås ofta är av begränsad omfattning. Utifrån granskningens iakttagelser och slutsatser rekommenderar Riksrevisionen regeringen att intensifiera arbetet med att förenkla skattereglerna för företagen.

Regeringen delar Riksrevisionens bedömning att arbetet med att förenkla är viktigt för att upprätthålla förtroendet för skattesystemet. Nyttan av förenklingar ska dock alltid vägas mot behovet av att värna skatteintäkterna, åstadkomma rättvisa mellan skattskyldiga samt motverka skattefusk och skatteundandragande. Regeringen har tillsatt en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av mervärdesskattelagen. Vidare bereds författningsförslag med inslag av förenkling inom Regeringskansliet.

I ett komplext skattesystem är det viktigt att den enskilda företagaren får god service, stöd och information från Skatteverket. Därför är det positivt att Riksrevisionen konstaterar att Skatteverket arbetar på ett effektivt sätt för att tillgodose företagens behov av vägledning. I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapportär slutbehandlad.
Tryckt upplaga: