Riksrevisionens rapport om återfall i brott. Skr. 2015/16:27
Justitiedepartementet

Riksrevisionens rapport om återfall i brott. Skr. 2015/16:27

14400

144 kr (exkl. moms)

Regeringen instämmer i Riksrevisionens iakttagelse att det återfallsförebyggande arbetet behöver utvecklas så att klienterna i större utsträckning än vad som är fallet i dag kan bli föremål för insatser som de har bedömts vara i behov av. Det gäller särskilt vad Riksrevisionen anför om behovet av en utvecklad samverkan mellan berörda aktörer. Regeringen instämmer vidare i Riksrevisionens bedömning att utbildning är en viktig återfallsförebyggande insats. Regeringen instämmer även i Riksrevisionens bedömning att fler återfallsförebyggande insatser skulle kunna göras och få bättre effekt, om klienters problem och behov identifierades tidigare.I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad.