Riksrevisionens rapport om asylboenden – Migrationsverkets arbete med att ordna boenden till asylsökande. Skr. 2016/17:63
Justitiedepartementet

Riksrevisionens rapport om asylboenden – Migrationsverkets arbete med att ordna boenden till asylsökande. Skr. 2016/17:63

10800

108 kr (exkl. moms)

I skrivelsen redovisas regeringens bedömning och åtgärder med anledning av Riksrevisionens rekommendationer i rapporten Asylboenden – Migrationsverkets arbete med att ordna asylboenden åt asylsökande.Regeringen delar Riksrevisionens övergripande bedömning att det i Migrationsverkets arbete med boenden har funnits brister, bl.a. i kontroll och uppföljning av boenden. Under hösten 2015 försattes Migrationsverket i en mycket svår situation, då antalet asylsökande uppgick till som mest 10 500 i veckan. Detta faktum kan vara en bidragande förklaring till varför myndigheten inte klarade av att upprätthålla kvaliteten i alla delar av verksamheten under hösten 2015. Riksrevisionens rapport utgör sammantaget ett viktigt underlag för myndighetens fortsatta arbete med boendeanskaffning, men Riksrevisionen lämnar inte några rekommendationer till regeringen i rapporten.
Produktdetaljer: