RID-S 2017. Inklusive Ändringstryck
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

RID-S 2017. Inklusive Ändringstryck

76000

760 kr (exkl. moms)

Föreskrifterna i RID-S innehåller bestämmelser och förutsättningar som ska vara uppfyllda vid nationell och internationell transport av farligt gods på järnväg.Bokstaven ”S” efter RID betecknar att föreskrifterna innehåller den svenska versionen av reglementet för internationell transport av farligt gods på järnväg (RID), bihang C till COTIF (Fördraget om internationell järnvägstrafik), kompletterad med bestämmelser som endast gäller för nationella transporter i Sverige. RID ska tillämpas vid transporter mellan stater som är fördragsparter till COTIF samt mellan och inom EU-medlemsstaterna.
Obs! Publikationen ingår inte i prenumerationen på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps författningssamling, MSBFS.Revideras vartannat år. Teckna stående order.För ADR-S 2017, se Relaterade produkter till höger.