Revisorns skadeståndsansvar. SOU 2016:34
Justitiedepartementet

Revisorns skadeståndsansvar. SOU 2016:34

25400

254 kr (exkl. moms)

Har haft i uppdrag att överväga vilka lagändringar som behövs för att anpassa svensk rätt till de nya EU-reglerna om revisorer och revision.I utredningens uppdrag har vidare ingått att överväga på vilket sätt de nya EU-reglerna och utformningen av revisorns skadeståndsansvar påverkar vilka möjligheter en revisionsbyrå har att åta sig revisionsuppdrag i s.k. företag av allmänt intresse (dvs. börsnoterade företag och vissa finansiella företag). Utredningen har slutligen även haft i uppdrag att överväga om ansvarsfördelningen mellan bolagsorganen kan förtydligas i något avseende.I detta slutbetänkande redovisas de frågor som rör revisorers skadeståndsansvar och ansvarsfördelningen mellan bolagsorganen.Särskild utredare: Kristina Ståh.
Köp den tryckta utredningen!Teckna stående order på SOU från Justitiedepartementet!
Produktdetaljer: