Reviderade regler för fartyg i inlandssjöfart. Prop. 2017/18:166
Näringsdepartementet

Reviderade regler för fartyg i inlandssjöfart. Prop. 2017/18:166

10800

108 kr (exkl. moms)

I propositionen lämnas förslag till de lagändringar som är nödvändiga för att genomföra EU-direktivet om tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart. Direktivet är i huvudsak en redaktionell omarbetning av ett tidigare direktiv. Utöver detta föreslås dock bland annat att det så kallade unionscertifikatet för inlandssjöfart ska medföras ombord på fartyget i original.

Propositionen innehåller vidare två förslag som inte är relaterade till det nämnda EU-direktivet.
  • Att Transportstyrelsen ska få överlåta åt en erkänd sjöfartsskyddsorganisation att utfärda interimistiska sjöfartsskyddscertifikat för fartyg. Detta förslag innebär att förvaltningsuppgifter som innefattar myndighetsutövning får överlåtas till utländska organ.
  • Att regeringen ska få meddela föreskrifter om undantag från mönstringslagen för så kallade isnavigatörer.
Tryckt upplaga: