Reglering av mikrosimuleringsmodellen Fasit. Ds 2018:2
 • Ekonomi
 • Offentlig rätt
 • Socialrätt

Reglering av mikrosimuleringsmodellen Fasit. Ds 2018:2

9500

95 kr (exkl. moms)

Reglering av mikrosimuleringsmodellen Fasit. Ds 2018:2

Reglering av mikrosimuleringsmodellen Fasit. Ds 2018:2

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta vår kundservice för mer information.

 • Utgivare: Finansdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 91
 • Utgiven: 2018
 • Serie: Ds 2018:002
 • ISBN/Best.nr: 978-913824749-5
 • Ämnen: Ekonomi, Offentlig rätt, Socialrätt
 • Taggar:

Om publikationen

Föreslår en ny lag för behandling av personuppgifter i det fördelningsanalytiska statistiksystemet för inkomster och transfereringar (Fasit) som förs av Statistiska centralbyrån. Systemet används även av andra myndigheter och vissa organisationer för bl.a. analyser och beräkningar av effekter av förändringar inom skatte-, avgifts- och bidragssystemen och av de offentliga välfärdstjänsterna.

Syftet med förslaget är att möjliggöra och säkerställa den personuppgiftsbehandling som krävs för ett ändamålsenligt Fasit, samtidigt som den enskildes fri- och rättigheter skyddas. Lagen ska komplettera Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).