.
Regeringsformen : med kommentarer

Regeringsformen : med kommentarer

Anders Eka, Johan Hirschfeldt, Henrik Jermsten, Kristina Svahn Starrsjö
134400

1.344 kr (exkl. moms)

Regeringsformen : med kommentarer

Regeringsformen : med kommentarer

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Sverige har flera olika grundlagar med regeringsformen som den centrala och den man avser när man talar om vårt lands skrivna författning eller konstitution. Där finns de grundläggande bestämmelserna om hur vårt statsskick är organiserat och hur vårt demokratiska system fungerar. Det är i regeringsformen som enskildas grundläggande fri- och rättigheter i förhållande till det allmänna finns. Där slås rättsstatsprincipen fast med t.ex. kraven på lagenlighet, objektivitet och självständighet vid myndighetsutövning och där finns regler som syftar till att garantera insyn och kontroll över hur den offentliga makten utövas. Regeringsformen är från 1974 men har genom ändringar som trädde i kraft den 1 januari 2011 reformerats i grunden. Reformen, som i allt väsentligt bygger på förslag som togs fram av Grundlagsutredningen, innebär dels att sakliga ändringar gjorts, dels att nästan alla paragrafer har skrivits om och moderniserats. Många har också omnumrerats. Två nya kapitel har tillkommit – bl.a. ett nytt kapitel om kommunerna. Varje kapitel och paragraf kommenteras. Paragraferna är försedda med en kort ingress som förklarar hur innehållet förhåller sig till tidigare lydelse. Vidare ges paragrafvis hänvisningar till relevanta förarbeten och i förekommande fall till annan litteratur. Särskild vikt har lagts vid att ge lättillgängliga beskrivningar av komplicerade frågor som t.ex. förhållandet till EU och den statliga budgetprocessen. Boken vänder sig i första hand till praktiskt verksamma jurister men även till bl.a. statsvetare, ekonomer, personer verksamma inom offentlig förvaltning, m.fl. Författarna är alla domstolsjurister med bred erfarenhet från lagstiftningsarbete och offentlig förvaltning i övrigt. De deltog samtliga i Grundlagsutredningens arbete. Anders Eka, justitieråd, huvudsekreterare i Grundlagsutredningen Johan Hirschfeldt, f.d. hovrättspresident, ledamot av Grundlagsutredningen Henrik Jermsten, justitieråd, sakkunnig i Grundlagsutredningen Kristina Svahn Starrsjö, justitieråd, sakkunnig i Grundlagsutredningen