Regeringens strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter. Skr. 2016/17:29
Kulturdepartementet

Regeringens strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter. Skr. 2016/17:29

10800

108 kr (exkl. moms)

I skrivelsen redogör regeringen för sin strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter och lämnar en lägesrapport om Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter. Strategin tar sin utgångspunkt i det nya målet för politiken för mänskliga rättigheter som riksdagen antagit, nämligen att säkerställa full respekt för Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter.Strategins innebörd är att efterlevnaden av Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter inte kan tas för given, vare sig på kort eller lång sikt. I stället måste även i fortsättningen steg tas mot en sammanhållen struktur för att främja och skydda de mänskliga rättigheterna på en övergripande nivå. En sådan struktur bör bestå av:
  • ett starkt rättsligt och institutionellt skydd av de mänskliga rättigheterna,
  • ett samordnat och systematiskt arbete med mänskliga rättigheter inom offentlig verksamhet, och
  • ett starkt stöd för arbete med mänskliga rättigheter inom det civila samhället och inom näringslivet.
I lägesrapporten redovisas de internationella instrument om mänskliga rättigheter som Sverige har tillträtt sedan 2006 och det pågående arbetet med att konkret säkerställa full respekt för Sveriges konventionsåtaganden. Sveriges genomförande av de mänskliga rättigheterna granskas av Europadomstolen, FN:s granskningskommittéer för de mänskliga rättigheterna och Europarådets kommittéer. Denna skrivelse har som utgångspunkt 2015 års granskning av Sverige i FN:s råd för mänskliga rättigheter.
Produktdetaljer: