Regelbunden finansiell information och offentliggörande av aktieinnehav. Prop. 2015/16:123
Justitiedepartementet

Regelbunden finansiell information och offentliggörande av aktieinnehav. Prop. 2015/16:123

14400

144 kr (exkl. moms)

Regeringen föreslår de lagändringar som föranleds av ändringar i EU:s varumärkesförordning.Ändringarna omfattar:
  • Hänvisningarna till gemenskapsvarumärke i varumärkeslagen och firmalagen ändras till EU-varumärke.
  • Hänvisningarna till Byrån för harmonisering inom den inre marknaden i upphovsrättslagen och mönsterskyddslagen ändras till Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet.
  • Det ska i fortsättningen inte vara möjligt att ge in en ansökan om registrering av ett EU-varumärke till Patent- och registrerings-verket.
  • Bestämmelserna i varumärkeslagen om straffansvar och förverk-ande av egendom ska inte gälla vid intrång i ett EU-varumärke i det fall då varorna endast passerar genom EU utan att släppas ut på EU:s marknad.
  • Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juni 2016.