Reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning. Prop. 2017/18:190
Socialdepartementet

Reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning. Prop. 2017/18:190

23000

230 kr (exkl. moms)

Regeringen föreslår två socialförsäkringsförmåner:
  • merkostnadsersättning vid funktionsnedsättning hos barn och vuxna och
  • omvårdnadsbidrag vid funktionsnedsättning hos barn.
Förmånerna ska administreras av Försäkringskassan. Handikappersättning och vårdbidrag avskaffas. Regeringen föreslår att omvårdnadsbidraget ska kunna lämnas på fyra förmånsnivåer. Merkostnadsersättningen föreslås kunna lämnas på fem ersättingsnivåer. För merkostnadsersättningen föreslår regeringen att det i socialförsäkringsbalken ska anges vilka kategorier av merkostnader som kan ge rätt till sådan ersättning.Redan fattade beslut om de äldre förmånerna handikappersättning och vårdbidrag föreslås fortsätta att gälla så som det föreskrivs i beslutet. Dock längst till dess att de skulle ha upphört eller skulle ha omprövats om äldre bestämmelser fortfarande hade varit tillämpliga. Om ett beslut om handikappersättning upphör inom 30 månader efter ikraftträdande av de nya reglerna, föreslår regeringen att de äldre bestämmelserna om handikappersättning fortfarande ska gälla så att ett nytt beslut om handikappersättning ska kunna fattas för ytterligare högst 18 månader.Köp propositionen för att ta del av de kompletta förslagen!
Produktdetaljer: