Reduktion av avgift för lov, förhandsbesked och anmälan. Prop. 2017/18:210
Näringsdepartementet

Reduktion av avgift för lov, förhandsbesked och anmälan. Prop. 2017/18:210

7600

76 kr

Regeringen föreslår att det genom ändringar i plan- och bygglagen införs ett system med avgiftsreduktion när tidsfrister för beslut i ärenden om lov och förhandsbesked samt startbesked efter anmälan överskrids. Genom förslaget tydliggörs när en tidsfrist börjar löpa, när den upphör och vilka förutsättningar som finns för att förlänga fristen. Förslaget syftar till att skapa incitament för att följa de tidsfrister som gäller för beslut.
Produktdetaljer: