Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanksgruppen samt de regionala utvecklings- och investeringsbankerna 2014 och 2015. Skr. 2015/16:145
Finansdepartementet

Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanksgruppen samt de regionala utvecklings- och investeringsbankerna 2014 och 2015. Skr. 2015/16:145

10800

108 kr (exkl. moms)

Redogör för verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanksgruppen samt de regionala utvecklings- och investeringsbankerna 2014 och 2015. Där redovisas också regeringens prioriteringar. Skrivelsen behandlar de internationella finansiella institutionernas övergripande roll i den internationella ekonomin.Vidare behandlas de frågor som har präglat institutionerna under rapporteringsperioden: institutionernas övervakning av den globala ekonomin och enskilda länders ekonomiska politik; institutionernas utlåning och resurssituation; en rad tematiska frågor, såsom demokrati och mänskliga rättigheter, jämställdhet och miljö- och klimatfrågor; institutionella frågor, såsom inflytande- och styrningsfrågor; särskilda insatser, såsom institutionernas stöd med anledning av ebolautbrottet och flykting- och migrationssituationen. Avslutningsvis redogörs för den förväntade inriktningen på institutionernas verksamhet under de närmaste åren.