Redovisning av naturgaslagring i rörledning. Prop. 2014/15:53
Miljödepartementet

Redovisning av naturgaslagring i rörledning. Prop. 2014/15:53

7600

76 kr

Föreslår en ändring i den bestämmelse i naturgaslagen (2005:403) som reglerar hur lagring av naturgas ska redovisas ekonomiskt. Ändringen innebär att lagring av naturgas i rörledning ska redovisas för sig och skilt från annan verksamhet. Förslaget syftar till att skapa förutsättningar för en effektivare tillsyn över att naturgaslagens bestämmelser om förhandsprövning genom intäktsramar följs.
Produktdetaljer: