Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under år 2015. Skr. 2016/17:69
Justitiedepartementet

Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under år 2015. Skr. 2016/17:69

7600

76 kr (exkl. moms)

Redogör för tillämpningen under år 2015 av bestämmelserna i rättegångsbalken om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning och hemlig rumsavlyssning vid förundersökning i brottmål.

Även tillämpningen enligt lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott redovisas. Skrivelsen omfattar också en redogörelse för inhämtning av uppgifter enligt lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet. Skrivelsen omfattar i år även användningen av dessa tvångsmedel i Säkerhetspolisens verksamhet.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Justitiedepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 37
  • Utgiven: 2016
  • Serie: Skr. 2016/17:069
  • ISBN/Best.nr: SKR1617069
  • Ämnen: Försvar & Säkerhet, Kommunikation & IT, Staffrätt & Rättsväsen