Redovisning av användning av vissa hemliga tvångsmedel under år 2013. Skr. 2014/15:36
Justitiedepartementet

Redovisning av användning av vissa hemliga tvångsmedel under år 2013. Skr. 2014/15:36

7600

76 kr (exkl. moms)

Redogör för tillämpningen under år 2013 av bestämmelserna i rättegångsbalken om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål. Skrivelsen omfattar även en redogörelse för inhämtning av uppgifter enligt lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet. Skrivelsen omfattar inte användningen av dessa tvångsmedel i Säkerhetspolisens verksamhet.