Rättsväsendets hantering av ungdomsärenden
Brottsförebyggande rådet, Brå

Rättsväsendets hantering av ungdomsärenden

Handläggningstid och personuppklaring

20600

206 kr (exkl. moms)

Bättre uppklaringsstatistik, men inte bra nog!

Redovisar uppgifter från RUS-databasen (Rättsväsendets uppföljningssystem), som visar på en rad förändringar i positiv riktning. Det finns dock fortfarande områden med förbättringspotential.
Granskningen av RUS-statistiken har kompletterats med fördjupande granskning av förundersökningsmaterial i fyra särskilt utvalda län samt med fokusgruppsintervjuer med polis, åklagare och socialtjänst. Förundersökningarna rör ett typiskt ungdomsbrott - misshandel utomhus.
Slutsatsen av granskningen är att det fortfarande finns områden att förbättra trots de insatser som gjorts för att ta bort flaskhalsar vid utredningar av ungdomsärenden. Det gäller både handläggningstiden och personuppklaringen för de studerade brotten.

Abonnera på Brå:s publikationer. Teckna stående order.
Tryckt upplaga: