Rättssäkerhetsgarantier och hemliga tvångsmedel. SOU 2018:61
 • Offentlig rätt
 • Straffrätt & Rättsväsen

Rättssäkerhetsgarantier och hemliga tvångsmedel. SOU 2018:61

Slutbetänkande från Utredningen om rättssäkerhetsgarantier vid användningen av vissa hemliga tvångsmedel (Ju 2017:04)

22000

220 kr (exkl. moms)

Rättssäkerhetsgarantier och hemliga tvångsmedel. SOU 2018:61

Rättssäkerhetsgarantier och hemliga tvångsmedel. SOU 2018:61

 • Utgivare: Justitiedepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 300
 • Utgiven: 2018
 • Serie: SOU 2018:061
 • ISBN/Best.nr: 978-913824845-4
 • Ämnen: Offentlig rätt, Straffrätt & Rättsväsen
 • Taggar:

Om publikationen

Bland förslagen
 • Precisa lagregler och begränsningar. Bestämmelserna om vilket slags brottslighet och vilken personkrets som aktuella hemliga tvångsmedel får användas mot uppfyller de krav som regeringsformen och Europakonventionen ställer på precision och förutsebarhet. Förslag: att hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation endast får avse meddelanden som den som åtgärden riktas mot deltar i.
 • Det har framkommit att platsen som ska omfattas av hemlig rumsavlyssning anges olika specifikt i tillstånden. Förslag: att tillståndet som huvudregel avse en så tydligt begränsad yta, så att det vid tillståndsprövningen ska vara möjligt att överblicka risken för onödiga integritetsintrång.
 • Förhandskontroll. Hemliga tvångsmedel under förundersökning och i preventivt syfte kräver tillstånd av domstol. Kraven på vad rättens och åklagarens beslut ska innehålla är tillräckliga, med undantag för vad gäller tillstånd till postkontroll. Förslag: föreslår att skyldighet att ange vilka försändelser som tillståndet omfattar införs som en skyldighet
 • Rättssäkerhetsgarantier vid verkställandet. Utredningen anser att bestämmelserna om överskottsinformation i rättegångsbalken och preventivlagen förändras och att överskottsinformation ska få användas i större utsträckning för att bekämpa brott samt att överskottsinformation inte ska få användas utan beslut från åklagare.
 • Underrättelse och efterhandskontroll. Som huvudregel ska den som utsatts för ett hemligt tvångsmedelunderrättas om det i efterhand.

Särskild utredare: Sigurd Heuman

Köp ditt eget exemplar för att ta del av kompletta analyser och förslag!