Rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen
Näringsdepartementet

Rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare som ska föreslå de förändringar i skogsvårdslagstiftningen som behövs för att säkerställa en effektiv och tydlig lagstiftning när det gäller vissa frågor.Utredaren ska bland annat:
  • föreslå vem eller vilka som bör ha ansvaret för att fullgöra skyldigheter enligt skogsvårdslagstiftningen,
  • identifiera behov av att tydliggöra bestämmelserna om överklagande av beslut i skogsvårdslagen (1979:429) med anledning av FN:s konvention om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor (Århuskonventionen),
  • ta ställning till om det bör införas en bestämmelse i skogs-vårdslagen som straffbelägger oriktigt lämnande av uppgifter.