Rättshjälpslagen
Norstedts Juridik

Rättshjälpslagen

113500
Tryckt upplaga
Digital upplaga

1,135 kr (exkl. moms)

Denna tredje upplaga innehåller en mängd nya rättsfall. Dessutom kommenteras nya bestämmelser om utökad möjlighet att välja biträde på annan ort samt frågor om ersättning i dessa fall, liksom till de ändringar i ersättningsbestämmelserna som följer av den nya skatteförfarandelagen. Dessutom kommenteras relevanta delar av 31 kap. RB, vilket inte gjorts i tidigare upplagor.
Tryckt upplaga:

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Detta verk består av kommentarer till de flesta av de lagar som innehåller bestämmelser om stöd till enskilda vid olika rättsliga förfaranden. De lagar som kommenteras är framförallt rättshjälpslagen, lagen om offentligt biträde, lagen om målsägandebiträde samt bestämmelserna i rättegångsbalken om offentlig försvarare. Dessutom kommenteras lagen om särskild företrädare för barn samt bestämmelserna i rättegångsbalken om rätt till ersättning för misstänkta vid friande dom och återbetalningsskyldighet för offentlig försvarare vid fällande dom. Därutöver kommenteras bestämmelserna om rätt till ersättning för vittnen och målsäganden i allmän domstol och förvaltningsdomstol samt möjligheterna att få ersättning för ombud i processer om skatteförfaranden. Den nu aktuella versionen innehåller uppdateringar av rättsfall och lagtext till och med den 30 april 2018. Även de ändringar i lagen om målsägandebiträde som trädde ikraft den 1 juli 2018 är kommenterade. Detsamma gäller ändringarna om rätt till byte av offentlig försvarare, reglerna om substitution av biträde och försvarare samt ersättningsreglerna i 31 kap. rättegångsbalken.
Målgrupp
Offentlig förvaltning, Juridiska
Digital upplaga: