Rätten till en personförsäkring. SOU 2016:37. Ett stärkt konsumentskydd
Justitiedepartementet

Rätten till en personförsäkring. SOU 2016:37. Ett stärkt konsumentskydd

47400

474 kr

  • Kartlägger i vilken utsträckning försäkringsbolagen avslår ansökningar om personförsäkring eller meddelar sådana försäkringar med särskilda inskränkningar eller förhöjda premier,
  • identifierar under vilka omständigheter det är vanligt att ansökningar om personförsäkring nekas och analyserar om riskbedömningarna i dessa fall tillräckligt beaktar enskildas faktiska förhållanden,
  • bedömer om det finns anledning att befara att försäkringsbolagen över- eller misstolkar hälsoinformation när en försäkringsansökan prövas och särskilt hur uppgifter från barnhälsovården och elevhälsan inhämtas och behandlas i detta sammanhang,
  • analyserar om det går att dra några övergripande slutsatser om hur särskilda förbehåll utformas eller förhöjda premier bestäms, när en personförsäkring inte beviljas på vanliga villkor, och att analysera om försäkringsbolagens beslut när försäkring nekas ger en tillräckligt god förståelse för hur bolagen resonerar samt om dessa resonemang förmedlas på ett sätt som den försäkringssökande kan ta till sig.
Den andra delen av uppdraget har gått ut på att utredningen, utifrån sin kartläggning och analys, ska överväga behovet av reformer. Uppdraget har inneburit att utredningen ska lämna förslag på de författningsändringar eller andra åtgärder som krävs, om utredningen bedömer att det finns ett sådant behov.Särskild utredare: Gunnar Larsson.
Teckna stående order på SOU från Justitiedepartementet!
Produktdetaljer: