Ramverket för finanspolitiken. Skr. 2017/18:207
Finansdepartementet

Ramverket för finanspolitiken. Skr. 2017/18:207

7600

76 kr

I skrivelsen redogörs för ramverket för finanspolitiken. Ramverket omfattar ett antal mål och principer som styr finanspolitikens utformning och som syftar till att finanspolitiken ska vara långsiktigt hållbar och transparent. Vissa av dessa mål och principer regleras i lag, medan andra utgår från den praxis som gradvis utvecklats sedan den statsfinansiella krisen på 1990-talet.Skrivelsen syftar framför allt till att ge en sammanfattande beskrivning av det finanspolitiska ramverket (med beaktande av de förändringar som skett sedan 2011). Att regeringen beskriver hur den avser att tillämpa det finanspolitiska ramverket bidrar till att stärka förtroendet för finanspolitikens utformning och redovisning. Ett större förtroende förbättrar förutsättningarna för att finanspolitiken får avsedd effekt. Skrivelsen är ett led i regeringens arbete med att stärka det finanspolitiska ramverket.
Produktdetaljer: