Punktskatter
Norstedts Juridik

Punktskatter

41600
Tryckt upplaga
Digital upplaga

416 kr

Som punktskatter betecknas ett antal skatter, som läggs på särskilt utvalda varor eller tjänster. Till de ekonomiskt mest betydelsefulla räknas skatterna på alkohol, tobak och energi. Även flertalet miljöskatter är utformade som punktskatter. I boken behandlas även nytillkomna skatteformer, som trängselskatten och skatten på trafikförsäkringspremier. Boken ger en bred bild av de svenska punktskatterna och av de harmoniserade gemenskapsrättsliga bestämmelserna. Särskild tonvikt läggs på avgränsningen av skatteplikt, skattskyldighet och tidpunkten för skattskyldighetens inträde för de olika punktskatterna. Utöver de materiella skattereglerna beskrivs även redovisning av skatt. Till boken är fogat:- Utförligt rättsfallsregister med domar från Regeringsrätten och EG-domstolen.- Hänvisningar till Skatteverkets allmänna råd och skrivelser
Tryckt upplaga:

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Målgrupp
Studerande, Juridiska, Offentlig förvaltning
Digital upplaga: