Polisorganisationskommittén, tilläggsdirektiv
Justitiedepartementet

Polisorganisationskommittén, tilläggsdirektiv

8000

80 kr

Uppdraget till kommittén har utvidgats till att även omfatta behovet av en fristående granskning av såväl poli-sens som Kriminalvårdens verksamhet (dir. 2012:13). Av direktiven framgår att granskningen av polisen och Kriminalvården bör utföras av ett och samma organ, om inte starka skäl talar emot detta.Uppdraget om granskningen av polisens verksamhet redovisades i betänkandet Tillsyn över polisen (SOU 2013:42). Kommittén föreslår där att tillsyn över polisen ska utövas av en från polisen fristående myndighet. Regeringen delar bedömningen men anser att det är lämpligt att frågan om tillsyn över polisens och Kriminalvårdens verksamhet övervägs samlat. Kommittén får därför i uppdrag att överväga frågan om tillsyn över polisen och Kriminalvården. Förlängd utredningstid.
Produktdetaljer: