.
Polisens arbete med profilering och likabehandling Brå Rapport 2023:12
 • Övrigt
 • Straffrätt
 • Socialrätt
 • Fastighetsrätt, miljö och samhälle
 • Rättsväsendet
 • Ordning och säkerhet
 • Sociala frågor
 • Samhällsplanering

Polisens arbete med profilering och likabehandling Brå Rapport 2023:12

Med fokus på diskriminerande etnisk profilering

28600

286 kr (exkl. moms)

Polisens arbete med profilering och likabehandling Brå Rapport 2023:12

Polisens arbete med profilering och likabehandling Brå Rapport 2023:12

Lagerstatus: Finns i lager

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta kundservice för att beställa en stående order.

 • Utgivare: Brottsförebyggande rådet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 153
 • Utgiven: 2023
 • Serie: Brå Rapport 2023
 • ISBN/Best.nr: 978-918859962-9
 • Ämnen: Övrigt, Straffrätt, Socialrätt, Fastighetsrätt, miljö och samhälle
 • Taggar: Rättsväsendet, Ordning och säkerhet, Sociala frågor, Samhällsplanering

Om publikationen

Brå har undersökt hur polisen väljer ut vilka personer de kontrollerar vid misstanke om narkotikabrott, så kallad profilering. I studien finns ett särskilt fokus på etnicitet, och resultaten visar att polisens arbete är förenat med risk för diskriminerande etnisk profilering.

Av rapporten framgår att det finns systematiska skillnader utifrån etnicitet i polisens misstankar om narkotikabrott. Träffsäkerhet när det gäller misstankar om innehav av narkotika är lägst för personer med bakgrund i Afrika och Sydvästasien, och högst när den misstänkta har nordisk bakgrund.

Resultatet visar att det bland både chefer och poliser i yttre tjänst finns olika uppfattningar om huruvida etnisk tillhörighet har betydelse eller inte när polisen bygger sina misstankar mot någon i arbetet med profilering. Det är också tydligt att flera som Brå pratat med i studien saknar kunskap om hur medvetna eller omedvetna stereotypa föreställningar om människor kan påverka polisens bedömningar. Poliser måste ofta göra snabba bedömningar utifrån begränsad information om vem som kan misstänkas för brott, och i det arbetet är det viktigt att frågan om likabehandling och människors rättssäkerhet inte faller bort.

Enligt utredarna finns vissa omständigheter som förklarar skillnaderna, men det går inte att utesluta att resultatet också kan bero på diskriminerande etnisk profilering. Det finns därför all anledning för Polismyndigheten att analysera frågan vidare.Rapporten redovisar Brås studie om polisens arbete med profilering och likabehandling med fokus på diskriminerande etnisk profilering. Rapporten har tagits fram efter önskemål från Polismyndigheten om att en oberoende part belyser frågan med syftet att den ska bidra till myndighetens utvecklingsarbete.

I studien har Brå använt flera olika underlag och metodologiska angreppssätt, både kvalitativa och kvantitativa. Ett viktigt bidrag är mängden intervjuer och samtal med chefer på olika nivåer i organisationen och med poliser i yttre tjänst. Väsentliga delar av rapporten bygger således på vad anställda på både strategisk och operativ nivå anser vara viktigt i arbetet med profilering och likabehandling.

För att få en bild av polisernas praktiska arbete med profilering och likabehandling har Brå även genomfört fältobservationer i sju utvalda lokalpolisområden. Genom att följa med poliserna gavs en inblick i hur de bemöter människor de träffar, vilka svårigheter de möter, hur olika typer av kontroller och användningen av tvångsmedel går till samt på vilka grunder de görs. Beställ ditt exemplar av rapporten!