Polisens arbete med medborgarlöften. Brå rapport 2018:14
Brottsförebyggande rådet/Brå

Polisens arbete med medborgarlöften. Brå rapport 2018:14

23000

230 kr (exkl. moms)

I samband med att polisen ombildades till en Polismyndighet, beslutades att polisen skulle börja arbeta med medborgarlöften för att komma närmare medborgarna. Modellen innebär att polisen i högre utsträckning än tidigare engagerar och involverar medborgares, medarbetares och andra samhällsaktörers upplevelser, erfarenheter och kunskaper i sin verksamhet och i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Förhopp-ningen är att arbetet ska leda till en ökad känsla av delaktig­het bland medborgare, ett ökat förtroende för polisen, en ökad trygghet och att fler brott förebyggs. Den här rapporten är en utvärdering av polisens arbete med medborgarlöften i fyra utvalda områden. Brottsförebyggande rådet (Brå) har studerat hur arbetet fungerat i praktiken i dessa områden och undersökt om arbetet har lett till några förändring­ar i riktning mot de uppsatta målen med medborgarlöftena. I rapporten presenteras även förslag på hur arbetet kan utvecklas och förbättras i framtiden.Rapporten vänder sig i första hand till Polismyndigheten, men även till andra aktörer som arbetar med medborgarlöften och med lokalt brottsförebyggande arbete.
Utkommer i december. Abonnera på Brå:s publikationer. Teckna stående order.