Planering och beslut för hållbar utveckling. SOU 2015:99. Miljöbalkens hushållningsbestämmelser
Miljö- och energidepartementet

Planering och beslut för hållbar utveckling. SOU 2015:99. Miljöbalkens hushållningsbestämmelser

Slutbetänkande från Riksintresseutredningen

44700

447 kr (exkl. moms)

Har sett över om de nuvarande riksintressena motsvarar dagens och framtidens behov och föreslår att grundvattenförekomst kan bli nytt riksintresse. Bostadsförsörjning föreslås inte att bli riksintresse. Däremot föreslås att länsstyrelsen och regeringen ska kunna göra undantag från kravet att tillgodose riksintressen om det är ett viktigt allmänt intresse att använda marken till exempelvis bostadsbebyggelse, under förutsättning att det främjar en hållbar utveckling ur ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt.Utredningens förslag:
 • utgår från att bestämmelserna handlar om arealhushållning med områden av allmänt intresse i den fysiska planeringen med syfte att bidra till en hållbar utveckling och betonar vikten av helhetssyn i den fysiska planeringen
 • framhåller kommunernas viktiga uppgift att göra samlade bedömningar i sin fysiska planering för en hållbar utveckling där mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt god hushållning tryggas
 • utgår från att det även framgent finns behov av ett system för statligt inflytande i kommunernas fysiska planering för att tillgodose nationella intressen. Eftersom frågorna rör nationella intressen bör staten genom regeringen ha ett tydligare ansvar i systemet.

  Köp den tryckta utredningen - så kan du ta del av de kompletta förslagen!
  Särskild utredare: Elisabet Falemo

  Teckna stående order på SOU från Miljödepartementet!
Tryckt upplaga:
 • Utgivare: Miljö- och energidepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 584
 • Utgiven: 2015
 • Serie: SOU 2015:099
 • ISBN/Best.nr: 978-913824378-7
 • Ämnen: Energi & Miljö, Offentlig förvaltning, Fastighetsfrågor & Samhällsplanering