.
Plan- och bygglagen (2010:900)

Plan- och bygglagen (2010:900)

Camilla Adolfsson, Joel Björk-Werner, Johan Hjalmarsson

En kommentar Del 1-2. Stående order

0
Plan- och bygglagen (2010:900)
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Lagkommentaren behandlar plan- och bygglagen som trädde i kraft den 2 maj 2011.

Plan- och bygglag (2010:900) ersätter tidigare plan- och bygglag (1987:10) och lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.
- Plan- och byggprocesserna förenklas samtidigt som kontrollen av byggandet skärps.
- Nya bestämmelser om att miljö- och klimataspekter ska beaktas vid planläggning och byggande införs.
- Översiktsplanens strategiska funktion stärks liksom kravet på aktualitetsprövning av planen.
- Kraven på detaljplanens utformning nyanseras. En möjlighet att begära planbesked införs. Krav på att detaljplan måste föregås av ett program slopas, liksom fastighetsplan.
- En handläggningstid på högst tio veckor införs för bygglov.
- Det generella kravet på bygganmälan före byggstart slopas.
- Det ställs krav på certifiering av kontrollansvariga och sakkunniga.
- Ny instansordning. I samband med att den nya plan- och bygglagen träder i kraft ändras också reglerna om instansordning för bl.a. ärenden enligt plan- och bygglagen.!

Säljs som stående order på pärmar med lösblad.

Stående order innebär att du beställer kommande uppdateringar. Supplement sänds till kunden och faktureras i samband med leverans. Priset på supplementen varierar beroende på omfång. En stående order gäller till dess att den sägs upp.