Personligt ansvar
Wolters Kluwer

Personligt ansvar

vid likvidationsplikt, värdeöverföringar, företrädaransvar samt skattefrågor vid obestånd

51500

515 kr (exkl. moms)

Boken beskriver de regler i aktiebolagslagen, årsredovisningslagen ochskatteförfarandelagen som kan medföra att aktieägare, styrelseledamöteroch vd kan göras personligen ansvariga för bolagets förpliktelser.Reglerna om likvidationsplikt, värdeöverföring, låneförbudet samtföreträdaransvaret för skatter och avgifter behandlas ingående. Bokeninnehåller också en utförlig genomgång av skattefrågor vid obeståndsett ur ett gäldenärs- och borgenärsperspektiv.
I denna sjätte upplaga av Personligt ansvar har uppdateringar skettmed hänsyn till lagändringar, reformarbete och ny praxis t.o.m. augusti2016. Även redogörelsen för de regler och normer inom redovisningsområdetsom berör här aktuella frågeställningar har uppdaterats ochutökats. Avsikten med boken är att den ska vara ett värdefullt hjälpmedelför t.ex. revisorer, advokater och andra rådgivare som rent praktisktarbetar med reglerna. Den kan också användas som lärobok vid undervisning på universitet och högskolor.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Wolters Kluwer
  • Format: Häftad bok
  • Upplaga: 6
  • Omfång: 222
  • Utgiven: 2016
  • ISBN: 9789139114963
  • Ämnen: Ekonomi & Näringsliv