Personlig assistans för hjälp med andning. Prop. 2018/19:145
Socialdepartementet

Personlig assistans för hjälp med andning. Prop. 2018/19:145

8500

85 kr (exkl. moms)

Regeringen föreslår i propositionen att andning ska vara ett sådant grundläggande behov som kan ge rätt till personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Enligt ett avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen ingår hjälp med sondmatning i det grundläggande behovet måltider. Därför saknas det skäl att föra in sondmatning som ett separat grundläggande behov i lagtexten.Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 november 2019. Äldre bestämmelser föreslås gälla för personlig assistans som avser tid före ikraftträdandet. Propositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.