Patientrörlighet inom EES -- vissa kompletterande förslag. Prop. 2015/16:139
Socialdepartementet

Patientrörlighet inom EES -- vissa kompletterande förslag. Prop. 2015/16:139

10800

108 kr (exkl. moms)

Innehåller bl.a. förslag till kompletteringar av genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011.
Ändringar som föreslås är i korthet:
  • I Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och i tandvårdslagen (1985:125) införs bestämmelser om krav på att patienter som får vård enligt direktivets bestämmelse ska få specificerad faktura för vårdkostnaden.
  • I lagen (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom EES införs förtydliganden av hur Försäkringskassan ska göra sin prövning i ärenden enligt lagen.
  • I patienslagen (2014:821) och i tandvårdslagen (1985:125) införs förtydligande krav på att patienter som får vård enligt direktivets bestämmelser ska få information av vårdgivaren om att hälso- och sjukvården och dess personal står under tillsyn av IVO.
Samtliga författningsändringar föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.
Tryckt upplaga: