Patientdatalagen
Norstedts Juridik

Patientdatalagen

En kommentar

59800
Tryckt upplaga
Digital upplaga

598 kr (exkl. moms)

Författare:
Manólis Nymark
Denna digitala uppdatering av "Patientdatalagen. En kommentar" beaktar följdändringar i patientdatalagen med anledning av EU:s dataskyddsförordning, GDPR. I denna version kommenteras patientdatalagen (2008:355) i den lydelse lagen har från och med den 1 januari 2019.

Lagkommentaren är på samma sätt som lagen indelad i tio kapitel. Varje paragraf är kommenterad. Kommentaren tar i beaktande lagändringar i patientdatalagen samt praxis från domstolarna och Datainspektionen som har utvecklats kring lagen.
Kommentaren behandlar också tillämpliga myndighetsföreskrifter, bl.a. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården.

Även övrigt material har beaktats till och med den 31 december 2018.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Utgiven: 2019
  • ISBN: 978-913901839-1

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Manólis Nymark
I denna bok kommenteras patientdatalagen. Lagen, som trädde i kraft den 1 juli 2008, är en sammanhållande reglering för behandling av personuppgifter m.m. i hälso- och sjukvården, tandvården, smittskyddet samt viss annan medicinsk verksamhet. Patientdatalagen reglerar även journalföring inom lagens tillämpningsområde.

På samma sätt som lagen är kommentaren indelad i tio kapitel. Varje paragraf är kommenterad. Lagändringar i patientdatalagen samt praxis från domstolarna och Datainspektionen som har utvecklats kring lagen till och med 31 juli 2016 har beaktats. Kommentaren behandlar även sekretess i anknytning till patientdatalagens bestämmelser. Den tar också i beaktande Socialstyrelsens olika föreskrifter och handböcker, bland annat till patientdatalagen.

Kommentaren riktar sig till jurister, verksamhetschefer, hälso- och sjukvårdspersonal, vårdadministratörer, politiker, systemarkitekter och andra yrkesgrupper som i sin verksamhet konfronteras med frågor om behandling av personuppgifter, informationssäkerhet eller journalföring i hälso- och sjukvården.
Digital upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Ämnesområde: Hälso- och sjukvårdsrätt
  • Publicerad: 2016-12-15
  • Version: 1
  • ISBN: 978-913901839-1