.
Patientdatalagen
 • Hälsa och sjukvård
 • Hälso och sjukvård

Patientdatalagen

Manólis Nymark

En kommentar

0
Patientdatalagen
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
 • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
 • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe
 • Utgivare: Norstedts Juridik
 • Format: Digital lagkommentar
 • Upplaga: 1E
 • Utgiven: 2023
 • Ämnen: Hälsa och sjukvård
 • Taggar: Hälso och sjukvård
 • Författare: Manólis Nymark

Om boken

Lagkommentaren är på samma sätt som lagen indelad i tio kapitel. Varje paragraf är kommenterad. Kommentaren tar i beaktande lagändringar i patientdatalagen (2008:355) samt praxis från domstolarna och Integritetsskyddsmyndigheten (f.d. Datainspektionen) som har utvecklats kring lagen. Kommentaren behandlar också tillämpliga myndighetsföreskrifter, bl.a. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården.

Denna digitala uppdatering av Patientdatalagen. En kommentar beaktar följdändringar i patientdatalagen med anledning av lagen (2022:913) om sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation (SVOD). I samband med att SVOD trädde i kraft upphävdes 6 kapitlet om sammanhållen journalföring i patientdatalagen.

I denna version kommenteras patientdatalagen i den lydelse lagen har från och med den 1 januari 2023. Även övrigt material har beaktats till och med den 1 januari 2023.