Patientdatalagen
Norstedts Juridik

Patientdatalagen

En kommentar

0

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Juno beroende på abonnemang.

Författare:
Manólis Nymark

Patientdatalagen. En kommentar är på samma sätt som lagen indelad i tio kapitel. Varje paragraf är kommenterad. Kommentaren tar i beaktande lagändringar i patientdatalagen samt praxis från domstolarna och Datainspektionen som har utvecklats kring lagen. Kommentaren behandlar också tillämpliga myndighetsföreskrifter, bl.a. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40) om journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården.

Denna digitala uppdatering av Patientdatalagen. En kommentar beaktar följdändringar i patientdatalagen med anledning av EU:s dataskyddsförordning, GDPR. I denna version kommenteras patientdatalagen (2008:355) i den lydelse lagen har från och med den 1 februari 2020.

Även övrigt material har beaktats till och med den 31 december 2019.

Digital utgåva:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Publicerad: 2020
  • Version: 1C
  • ISBN: 9789139310952
  • Ämnen: Hälso & sjukvard, Kommunikation & IT