Patentlagsutredningen, tilläggsdirektiv
Justitiedepartementet

Patentlagsutredningen, tilläggsdirektiv

8000

80 kr (exkl. moms)

Utöver det som följer av det nuvarande uppdraget (dir. 2012:99) ska utredaren analysera och ta ställning till om svensk rätt bör anpassas ytterligare till det enhetliga patentsystemet i vissa avseenden, bland annat i fråga om sekretess hos Justitiekanslern och avstående av patent. Utredaren ska också kartlägga och analysera tillämpningen av patentlagens straffbestämmelse. Där det behövs ska utredaren lämna författningsförslag.

Utredningstiden förlängs. Slutbetänkandet ska i stället redovisas den 31 mars 2015.
Tryckt upplaga: