På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik. SOU 2016:59
  • Skola och utbildning

På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik. SOU 2016:59

Betänkande från Utredningen om läsa-skriva-räkna-garanti

29700

297 kr (exkl. moms)

På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik. SOU 2016:59

På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik. SOU 2016:59

Om publikationen

Syftet med utredningen har varit att utarbeta ett förslag till system som ser till att alla elever får det stöd eller särskilda stöd de behöver för att få förutsättningar att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i svenska eller svenska som andra språk och matematik i årskurs 3 i grundskolan och sameskolan samt i årskurs 4 i specialskolan.

En åtgärdsgaranti kan inte garantera att alla elever lär sig läsa, skriva och behärska grundläggande matematik utan garanterar att elever med behov av stöd upptäcks tidigt och får adekvata stödåtgärder.De viktigaste syftena med åtgärdsgarantin är:
  • att alla elever ska genomgå en obligatorisk kartläggning i förskoleklassen och genomföra nationella bedömningsstöd i årskurs 1 och 3
  • att elever i behov av stöd ska garanteras rätt till tidigt stöd i sin läs-, skriv- och matematikutveckling
  • att elever i behov av stöd garanteras att personal med specialpedagogisk kompetens deltar i analys, planering och uppföljning av stödåtgärderna.

    Särskild utredare: Ulf Fredriksson.
    Köp utredningen för att ta del av kompletta analyser och förslag!

    För att hålla koll på utredningar från Utbildningsdepartementet - teckna stående order på SOU från Utbildningsdepartementet!