Översyn av statsskuldspolitiken. SOU 2014:8.
Finansdepartementet

Översyn av statsskuldspolitiken. SOU 2014:8.

24000

240 kr (exkl. moms)

Har haft i uppdrag att utreda frågor som rör statsskuldspolitiken samt statspappersmarknadens funktion och betydelse för den finansiella stabiliteten. Uppdraget kan delas in i två delar:
  • den första delen handlar om hur statspappersmarknaden - och därmed statens möjligheter att låna och bedriva statsskuldspolitik - kan komma att påverkas om statsskulden minskar. Samtidigt analyseras hur kommande regelkrav i de finansiella marknaderna kan komma att påverka efterfrågan på statspapper.
  • den andra delen består av en mer allmän översyn av staten upplåning och skuldförvaltning och omfattar ett antal olika frågor.
Utredningen ser bland annat över bestämmelserna i budgetlagen om statens upplåning och skuldförvaltning och lämnar förslag på hur dessa kan anpassas till övriga delar av lagen.De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.
Särskild utredare: Kerstin HessiusTeckna stående order på SOU från Finansdepartementet!