Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag. SOU 2016:75.
Finansdepartementet

Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag. SOU 2016:75.

47400

474 kr (exkl. moms)

Utredningens uppdrag har varit att dels se över beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag, dels se över 3:12-reglerna i syfte att begränsa möjligheterna till skattemässig inkomstomvandling. Vid översynen av ägarskiften har syftet varit att säkerställa att avyttringar av kvalificerade andelar i möjligaste mån beskattas likformigt oberoende av om avyttring sker inom eller utom närståendekretsen. Vid översynen av 3:12-reglerna har det enligt direktiven varit viktigt att hitta en bra balans mellan syftet att förhindra inkomstomvandling och syftet att skapa positiva effekter som ökat entreprenörskap, fler arbetstillfällen och högre tillväxt.Särskild utredare: Christer Silfverberg
Teckna stående order på SOU från Finansdepartementet!