Översyn av regelverket för nätkoncessioner
Miljö- och energidepartementet

Översyn av regelverket för nätkoncessioner

9300

93 kr (exkl. moms)

Regelverket är ålderdomligt och riskerar att sätta upp hinder och skapa osäkerhet för energiaktörer, samtidigt som det inte nödvändigtvis säkerställer rätt skydd för samhälleliga intressen.

Utredaren ska lämna förslag på författningsändringar som moderniserar, förenklar och förbättrar elnätsregelverket utan att resurseffektivitet, nätstabilitet eller miljöskydd påverkas negativt. Elnätets betydelse som grundläggande infrastruktur ska beaktas.

Utredaren ska:
  • bedöma behovet av att reglerna om koncessionsplikt för starkströmsledningar ändras,
  • bedöma vilken rättslig status en nätkoncession ska ha,
  • se över den nuvarande prövningsordningen för nätkoncession när det gäller både prövande myndighet och prövningens omfattning,
  • överväga om möjligheten till samredovisning av elnät bör ändras, och vid behov lämna nödvändiga författningsförslag, samt
  • göra en första analys av nätnivåerna.

Tryckt upplaga: