Översyn av målet för den offentliga sektorns finansiella sparande
Finansdepartementet

Översyn av målet för den offentliga sektorns finansiella sparande

8000

80 kr (exkl. moms)

En parlamentariskt sammansatt kommitté ges i uppdrag att göra en översyn av målet för den offentliga sektorns finansiella sparande. Kommittén ska:
 • se över vilka effekter det finanspolitiska ramverket, i synnerhet målet för den offentliga sektorns finansiella sparande, har haft för den offentliga sektorns finansiella hållbarhet, den svenska ekonomins utveckling samt för att Sverige har kunnat respektera reglerna inom EU:s stabilitets- och tillväxtpakt,
 • genomföra en komparativ analys av de finanspolitiska regelverken i olika länder,
 • göra en bedömning av om det finns anledning att ändra nivån på målet för det finansiella sparandet och i så fall föreslå en ny nivå,
 • analysera vilka konsekvenser olika målnivåer för det finansiella sparandet får för de offentliga finanserna och svensk ekonomi, särskilt nivåernas betydelse för möjligheterna att säkerställa långsiktigt hållbara offentliga finanser och för att kunna hantera framtida kraftiga konjunkturnedgångar,
 • utreda hur en eventuellt förändrad målnivå skulle förhålla sig till övriga delar av det finanspolitiska ramverket,
 • överväga om det nuvarande finanspolitiska ramverket, i samband med en eventuell förändrad målnivå för det finansiella sparandet, bör kompletteras med ytterligare komponenter för att säkerställa hållbara offentliga finanser, samt
 • överväga om en eventuell förändrad målnivå för det finansiella sparandet bör föranleda en förstärkt löpande utvärdering av finanspolitiken.
Tryckt upplaga:
 • Utgivare: Finansdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 10
 • Utgiven: 2015
 • Serie: Dir. 2015:063
 • ISBN/Best.nr: 68715-063
 • Ämnen: Ekonomi & Näringsliv, Offentlig förvaltning