Översyn av det penningpolitiska ramverket och riksbankslagen
Finansdepartementet

Översyn av det penningpolitiska ramverket och riksbankslagen

8000

80 kr (exkl. moms)

En parlamentariskt sammansatt kommitté ges i uppdrag att göra en översyn av det penningpolitiska ramverket och lagen om Sveriges riksbank. Uppdraget utgår från de ställningstaganden som görs i betänkandet (bet. 2015/16:FiU41) Utvärdering av Riksbankens penningpolitik 2010–2015.

Kommittén ska bl.a. analysera och bedöma samt föreslå de författningsändringar som den anser nödvändiga inom följande områden:
 • penningpolitikens mål och medel,
 • Riksbankens ansvar för finansiell stabilitet,
 • Riksbankens institutionella oberoende,
 • Riksbankens organisation,
 • Riksbankens roll i internationella sammanhang,
 • den demokratiska granskningen av Riksbanken och penningpolitiken,
 • Riksbankens ansvar för kontanthanteringen, kontantförsörjningen och beredskapen i betalningssystemet.

Utgångspunkten är att målet om prisstabilitet fortfarande ska vara centralt och att Riksbanken ska åtnjuta en hög grad av oberoende. Kommittén ska bedöma om de förslag och författningsändringar som föreslås är förenliga med vad som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen med beaktande av att Sverige inte har euron som valuta.
Tryckt upplaga:
 • Utgivare: Finansdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 11
 • Utgiven: 2017
 • Serie: Dir. 2016:114
 • ISBN/Best.nr: 68716-114
 • Ämnen: Ekonomi & Näringsliv, Offentlig förvaltning