Överprövning av upphandlingsmål m.m. SOU 2015:12
Finansdepartementet

Överprövning av upphandlingsmål m.m. SOU 2015:12

28000

280 kr (exkl. moms)

Har haft i uppdrag att se över rättsmedlen i upphandlingslagstiftningen, dvs. möjligheten att bl.a. överpröva en upphandling, utreda frågan om s.k. temporär direktupphandling samt utreda frågor om avgifter och processkostnader i upphandlingsmål.Innehåller författningsförslag som syftar till att öka effektiviteten i upphandlingsförfarandena. Förslagen påverkar i första hand dels företag som önskar delta i offentlig upphandling dels upphandlande myndigheter eller enheter men också allmänheten i form av skattebetalare och avnämare samt domstolar.
Särskild utredare: Christer Sjödin.Teckna stående order på SOU från Finansdepartementet!
Produktdetaljer: